“POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

logo_ue

Projekt „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” realizowany jest przez Katarzynę Malec i Krzysztofa Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d, 15 – 604 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki i Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A, 15-082 Białystok

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

CEL PROJEKTU:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej  50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz min. 10 osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie powiatów: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego oraz monieckiego w terminie do 31.08.2019 r.

Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%
 2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 34%
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 22%
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 12%

GŁ. ZADANIA:

 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I (konsultacje z psychologiem/żką, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 1. Reintegracja Indywidualna (spotkania z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualne programy terapeutyczne)
 1. Reintegracja grupowa (zajęcia integrujące, warsztaty rozwoju osobistego, treningu umiejętności społecznych)
 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II (konsultacje z psychologiem/żką, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 1. Reintegracja zawodowa (poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizujące zawodowo, indywidualne zajęcia z coachem, opracowanie Indywidualnych Planów Działania)
 1. Szkolenia zawodowe (kończyć się będą nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji)
 1. Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia)
 1. Staże zawodowe (4 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu i Job shadowingu)

 Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, pendrive, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stażowe.

Okres realizacji: 01.07.2018r. – 31.08.2019r.

Miejsce realizacji – powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, grajewski oraz moniecki

Wartość projektu: 892 621,12 zł, wkład funduszy europejskich:  839 521,12 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:

Grupą docelową projektu będzie 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 18+ oraz minimum 10 osób  z ich otoczenia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow.: m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego oraz grajewskiego, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe .

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

– osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)

– rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

– osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.);

– osoby niesamodzielne;

– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

– osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020

oraz

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu)

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Oświadczenie uczestnika
 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:  504 476 246

 
Wypełnione dokumenty można składać również:
– w siedzibie Cognitio ul. Dąbrowskiego 20B w Białymstoku
– w siedzibie Stowarzyszenia Nasza Suwalszczyzna ul. Kościuszki 71 w Suwałkach
– lub skany dokumentów przesłać poprzez email: mmatuszny@cognitio.edu.pl
 
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w projekcie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.