“Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”

 

Projekt „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” Nr projektu RPO.02.01.00-20-0148/16 realizowany jest przez stowarzyszenie “Nasza Suwalszczyzna” w miejscowości Płociczno-Osiedle oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. przy ul. Aleja 1000 – lecia P.P. 10A lok. 12 w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Cel projektu: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca 02.2018 r. grupy 60 osób (36K,24M) w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne, w tym zarejestrowane jako bezrobotne w PUP – należące do I i II profilu pomocy, bierne zawodowo), zamieszkujące obszar powiatów: miasto Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego.

Planowane efekty: 
50 osób (30K,20M) w wieku 30+ zakończy udział w poradnictwie zawodowym
25 osób (15K,10M) w wieku 30+ zakończy udział w poradnictwie psychologicznym
15 osób (9K,6M) w wieku 30+ nabędzie kwalifikacje zawodowe w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych
35 osób (21K,14M) w wieku 30+ nabędzie kompetencje zawodowe w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych
35 osób (21K,14M) w wieku 30+ ukończy staż zawodowy
50 osób (30K,20M) skorzysta z pośrednictwa pracy.

Oferta projektu:
(indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz  pośrednictwo pracy)

Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.

Miejsce realizacji: woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski oraz moniecki).

Wartość projektu: 756 090,10 zł, wkład funduszy europejskich: 718 258,40 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.lgd.suwalszczyzna.com.pl/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.