“Integracja Szansą Rozwoju”

Projekt „Integracja Szansą Rozwoju” Nr projektu RPO.07.01.00-20-0061/16 realizowany jest przez stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przy ul. Warszawskiej 44/1 w Białymstoku oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. przy ul. Aleja 1000 – lecia P.P. 10A lok. 12 w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej 50 UP (23K,27M) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz min. 10 osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie powiatu wysokomazowieckiego i zambrowskiego w terminie od 01.01.2017 r.  do 30.06.2018 r.

Planowane efekty: 
Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze społecznym w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 56%
Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze społecznym w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 46%
Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 22%
Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 12%

Oferta projektu:
(Indywidualny Plan Działania – część 1 (konsultacje z psychologiem oraz doradcą zawodowym), Reintegracja indywidualna (spotkania z psychologiem, coaching indywidualny) , Reintegracja grupowa (poradnictwo prawne i obywatelskie, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych), Reintegracja z udziałem otoczenia (spotkania z psychologiem/ mediatorem, program terapeutyczny), Indywidualny Plan Działania – część 2 (konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym), Reintegracja zawodowa (poradnictwo zawodowe, aktywizujące zajęcia warsztatowe, konsultacje psychologiczne,), Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia), Szkolenia i Kursy zawodowe (kończyć się będą egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje), Staże zawodowe (3 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu)

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Miejsce realizacji: woj. podlaskie, powiaty: zambrowski, wysokomazowiecki.

Wartość projektu: 880 120,25 zł, wkład funduszy europejskich: 835 525,25 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: osoby w wieku 18 – 64 lata (w tym rodziny tych osób) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar ww. gmin, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.);
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.
  oraz
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu)

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.europartner-akie.pl/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.