„Integracja-Praca-Sukces!”

Projekt „Integracja-Praca-Sukces!” Nr projektu RPPD.07.01.00-20-0166/17 realizowany jest przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 UP (28K i 32M) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, białostockiego, sokólskiego w terminie od 01.02.2018r. do 30.09.2019r.

Planowane efekty:

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznych stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 34%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 12%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22%

Oferta projektu:

Indywidualna Ścieżka Reintegracji – część 1 (konsultacje z psychologiem oraz doradcą zawodowym), Reintegracja indywidualna (spotkania z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualny program terapeutyczny, poradnictwo prawne i obywatelskie), Reintegracja grupowa (warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego), Indywidualna Ścieżka Reintegracji – część 2 (konsultacje z psychologiem oraz doradcą zawodowym), Reintegracja zawodowa (poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizujące zawodowo), Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia), Szkolenia i kursy zawodowe (kończyć się będą nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji), Staże zawodowe (3 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu).

Okres realizacji: 01.02.2018r. – 30.09.2019r.

Miejsce realizacji: powiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki, białostocki, sokólski

Wartość projektu: 1 006 979,83 zł, wkład funduszy europejskich:  955 079,83 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, białostockiego, sokólskiego, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z PO PŻ

oraz

– Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ułatwienia dostępu