Energicznie w lepszą przyszłość


energicznie-w-lepsza-przyszlosc

Projekt: „Energicznie w lepszą przyszłość” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d oraz „Stowarzyszeniem wspierania edukacji i rynku pracy” z siedzibą w Łomży , ul. Wojska Polskiego  113  18-402 PL.

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 “Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”

Priorytet:  9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 44 osób (26K,18M) będących  osobami zagrożonymi ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznym zamieszkałych na terenie MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk w terminie do 31.07.2020 r. poprzez realizację wsparcia w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji obejmującą  m.in. reintegrację zawodową, szkolenia zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

GRUPA DOCELOWA:
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk.

Główne rezultaty:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 14 OS.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu 18 OS.
3. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami 34%
4. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 34%
5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób  z niepełnosprawnościami 12%
6. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 25%

Główne zadania:
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część 1
2. Reintegracja Indywidualna
3. Reintegracja grupowa
4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część 2
5. Reintegracja zawodowa
6. Szkolenia zawodowe
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe

Okres realizacji projektu: od:01.06.2019 do 31.07.2020
Miejsce realizacji projektu:
1. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2. EŁCKI
3. EŁK (GMINA MIEJSKA)
4. EŁK (GMINA WIEJSKA)

Wartość projektu: 790 511,50 zł, dofinansowanie: 750 985,92 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:
GRUPĄ DOCELOWĄ projektu będzie 44 osób (26K,18M) w wieku 18+ zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznym w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zamieszkałych na terenie MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk) (zg. z GD OS. zamieszczonych w Reg. z dn. 18.10.2018 r., str. 19-25).
Preferuje się wybór osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wyt. CT9, OS. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych), OS. korzystających z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.
Uczestnikami projektu będzie 44 osób (26K,18M) należących do GD, którym stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji (w tym 4 OS. niepełnosprawne (ON)).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom bezinteresownym udziałem w projekcie:

  1. deklaracja
  2. energicznie-formularz-rekrutacyjny
  3. informacja-o-projekcie
  4. oswiadczenia
  5. oswiadczenie-uczestnika-projektu
  6. regulamin

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „Energicznie w lepszą przyszłość”
EŁK część 1(grupy I i II)
(harmonogram może ulec zmianom)

Lp.

Partner

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Temat wsparcia

Data organizacji

Godziny
w których odbywają się spotkania

Miejsce realizacji

Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie

UWAGI

Wsparcie psychologiczne

1.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

19.10.2019
20.10.2019
26.10.2019

08.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
15.11.2019
18.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
16.11.2019
17.11.2019

14.12.2019
15.12.2019

 

8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-22:00

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-19:30
8:00-20:00

10:00-20:00
8:00-20:00

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Marek Troc

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Konsultacje z doradcą zawodowym

2.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Indywidualne poradnictwo doradcze

26.10.2019

27.10.2019

28.12.2019

29.12.2019

30.12.2019

08.01.2020

09.01.20202

 

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-16:00
8:00-14:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-22:00
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-22:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-10:00
8:00-20:00

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Katarzyna Malec,
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Coaching indywidualny

3.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Zajęcia z coachingu indywidualnego

04.11.2019
05.11.2019
07.11.2019
08.11.2019
25.11.2019
26.11.2019

27.11.2019
28.11.2019

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-15:30

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Renata Agnieszka Wrona

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Indywidualne programy terapeutyczne

4.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Opracowanie wizji własnego rozwoju

23.11.2019
24.11.2019

 

8:00-18:00
8:00-18:00

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Joanna Gireń

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Trening umiejętności społecznych

5.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Rozwijanie umiejętności społecznych,

09.11.2019
10.11.2019
16.11.2019
17.11.2019

8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Kamil Tyburski

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Trening rozwoju osobistego

6.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Rozwój kompetencji społecznych, zwiększenie reintegracji społecznych

23.11.2019
07.12.2019
08.12.2019
14.12.2019

8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Kamil Tyburski

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

 

 

COACHING KARIERY

7.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Świadome budowanie kariery, motywowanie UP

09.01.2020

10.01.2020

11.01.2019

15.11.2019

10:00-20:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-16:00
8:00-18:00

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Katarzyna Malec

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

 

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Zajęcia aktywizujące zawodowe

8.

Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.03-28-0003/18

Energicznie w lepszą przyszłość

Umiejętności interpersonalne, autoprezentacja.

16.01.2020
17.01.2020

8:00-16:00
8:00-16:00

Centrum Diecezji Ełckiej ul. Ks.prał. Mariana Szczęsnego 1 Ełk

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Szkolenia zawodowe dla 25 osobowej grupy Uczestników/czek projektu przeprowadziła firma Polin Katarzyna Gutowska-Polińska Grabówka ul. Białostocka 42, 15-523 Białystok.

Szkolenia opiekuna osób zależnych(12) oraz opiekun osób niepełnosprawnych(13) rozpoczęły się 12.03.2020, a zakończyły 24.03. 2020.

Pozostałe 19 osób odbyło szkolenia przeprowadzone przez firmę CONET Michał Brzozowski ul. Zielonogórska 15 m 4, 15-674 Białystok.
Realizacja szkoleń trwała w okresie 20.02-13.03.2020 r.

1) Opiekun osób zależnych – 3 osoby;

2) Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL – 1 osoba;

3) Opiekun osób zależnych z prawem jazdy kat. B – 1 osoba

4) Kucharz z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem i ECDL – 9 osób

5) Magazynier z obsługą wózków widłowych – 5 osób.

Staże zawodowe odbywają się w okresie 1.04.2020-31.07.2020 r.

Ułatwienia dostępu