Energicznie w lepszą przyszłość

energicznie-w-lepsza-przyszlosc

Projekt: „Energicznie w lepszą przyszłość” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d oraz „Stowarzyszeniem wspierania edukacji i rynku pracy” z siedzibą w Łomży , ul. Wojska Polskiego  113  18-402 PL.

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 “Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”

Priorytet:  9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 44 osób (26K,18M) będących  osobami zagrożonymi ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznym zamieszkałych na terenie MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk w terminie do 31.07.2020 r. poprzez realizację wsparcia w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji obejmującą  m.in. reintegrację zawodową, szkolenia zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

GRUPA DOCELOWA:
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk.

Główne rezultaty:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 14 OS.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu 18 OS.
3. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami 34%
4. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 34%
5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób  z niepełnosprawnościami 12%
6. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 25%

Główne zadania:
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część 1
2. Reintegracja Indywidualna
3. Reintegracja grupowa
4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część 2
5. Reintegracja zawodowa
6. Szkolenia zawodowe
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe

Okres realizacji projektu: od:01.06.2019 do 31.07.2020
Miejsce realizacji projektu:
1. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2. EŁCKI
3. EŁK (GMINA MIEJSKA)
4. EŁK (GMINA WIEJSKA)

Wartość projektu: 790 511,50 zł, dofinansowanie: 750 985,92 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:
GRUPĄ DOCELOWĄ projektu będzie 44 osób (26K,18M) w wieku 18+ zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznym w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zamieszkałych na terenie MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk) (zg. z GD OS. zamieszczonych w Reg. z dn. 18.10.2018 r., str. 19-25).
Preferuje się wybór osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wyt. CT9, OS. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych), OS. korzystających z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.
Uczestnikami projektu będzie 44 osób (26K,18M) należących do GD, którym stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji (w tym 4 OS. niepełnosprawne (ON)).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom bezinteresownym udziałem w projekcie:

  1. deklaracja
  2. energicznie-formularz-rekrutacyjny
  3. informacja-o-projekcie
  4. oswiadczenia
  5. oswiadczenie-uczestnika-projektu
  6. regulamin