Aktywni społecznie, zintegrowani, pracujący.

logo_ue

 

Projekt: „Aktywni społecznie, zintegrowani, pracujący.” realizowany jest przez Fundację Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku przy ul. Puchalskiego 15 w partnerstwie z firmą Akces Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lawendowej 62 oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.. z siedzibą w Stanisławowie 36d.

 

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 osób (28 kobiet i 32 mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów: sokólskiego, białostockiego, m. Białystok, hajnowskiego, bielskiego w terminie od 01.04.2018 r. do 30.11.2019 r.

 

Główne rezultaty:

1.Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34 %

2.Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min. 34%

3.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min. 22%

4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.12%

 

Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie pow. sokólski, białostocki, m. Białystok, hajnowski, bielski.

 

Główne zadania:

GŁÓWNE ZADANIA:

1.Indywidualny Plan Działania – cz.1

2.Reintegracja indywidualna

3.Reintegracja grupowa

4.Indywidualny Plan Działania – cz.2

5.Reintegracja zawodowa

6.Pośrednictwo pracy

7.Szkolenia i kursy zawodowe

8.Staże zawodowe

 

Wartość projektu: 1 012 294,01 zł, wkład funduszy europejskich:  960 394,01 zł

 

Kto może wziąć udział w projekcie: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego, m. Białystok, hajnowskiego, bielskiego, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
 5. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2156, z późn. zm.);
 6. f) osoby z niepełnosprawnością – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 7. g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
 9. i) osoby niesamodzielne;
 10. j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. k) osoby korzystające z PO PŻ

oraz

– Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

 

Więcej informacji:

Fundacja Biznes i Prawo

Józefa Karola Puchalskiego 15, 15-197 Białystok

Adres korespondencyjny:
ul. Warszawska 44/1, III Piętro, 15-077 Białystok

Dane kontaktowe:
Tel/Fax. +48 (85) 732 02 58
Tel. Kom. +48 501 514 055

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ułatwienia dostępu