Aktywne włączenie z myślą o pracy.

logo_ue

 

Projekt „Aktywne włączenie z myślą o pracy.” realizowany jest przez Rozwiązania Prawne i Biznesowe Spółka z o.o. siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 9a w Białymstoku oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d.

 

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 osób (28 kobiet i 32 mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow. grajewskiego, łomżyńskiego, m. Łomża, zambrowskiego i koleńskiego w terminie od 01.04.2018 r. do 30.11.2019 r.

 

Główne rezultaty:

1.Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34 %

2.Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min. 34%

3.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min. 22%

4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.12%

 

Wartość projektu: 1 012 294,01 zł, wkład funduszy europejskich:  960 394,01 zł

 

Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie pow. grajewskiego, łomżyńskiego, m. Łomża, zambrowskiego i koleńskiego.

 

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • Zamieszkuje na terenie powiatu augustowskiego, monieckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, siemiatyckiego.
 • Jest osobą niepracującą
 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
   • bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
   • uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
   • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
   • chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
   • długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
   • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
   • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
  7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
  8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  9. osoby niesamodzielne;
  10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  11. osoby korzystające z PO PŻ.
 • Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

GŁÓWNE ZADANIA:

1.Indywidualny Plan Działania – cz.1

2.Reintegracja indywidualna

3.Reintegracja grupowa

4.Indywidualny Plan Działania – cz.2

5.Reintegracja zawodowa

6.Pośrednictwo pracy

7.Szkolenia i kursy zawodowe

8.Staże zawodowe

 

Więcej informacji:

Warszawska 44/1 III Piętro

15-077 Białystok

+48 (85) 732 02 58
+48 501 514 055

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ułatwienia dostępu