“Aktywna integracja szansą na sukces”

 

Projekt „Aktywna integracja szansą na sukces” Nr projektu RPO.07.01.00-20-0045/16 realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi z siedzibą w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4 w partnerstwie ze stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przy ul. Warszawskiej 44/1 w Białymstoku oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. przy ul. Aleja 1000 – lecia P.P. 10A lok. 12 w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Cel projektu:
Wzrost aktywności zawodowej i społecznej wśród 50 Uczestników projektu (25K,25M) oraz min. 50 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 15 gmin woj. podlaskiego (Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady, Wyszki, Knyszyn, Krypno, Kobylin – Borzymy, Sokoły, Narew, Narewka) w terminie od 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

Planowane efekty:
Min. 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze społecznym dla UP osiągnie poziom min. 56%
Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze społecznym w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi osiągnie poziom min. 46%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (odsetek UP, którzy po zakończeniu udziału w PR zgodnie ze ścieżką udziału w PR podjęli zatrudnienie) osiągnie poziom min. 22%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych (odsetek UP w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy po zakończeniu udziału w PR zgodnie ze ścieżką udziału w PR podjęli zatrudnienie) osiągnie poziom min. 12%

Oferta projektu:
(Kontrakt socjalny – część 1 (konsultacje z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym), Reintegracja indywidualna (sesje socjoterapeutyczne, spotkania z psychologiem, w tym elementy terapii indywidualnej, coaching indywidualny), Reintegracja grupowa (poradnictwo prawne i obywatelskie, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych), Reintegracja z udziałem otoczenia (sesje socjoterapeutyczne, spotkania z psychologiem, spotkania z udziałem mediatora), Kontrakt socjalny – część 2 (konsultacje z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz doradcą zawodowym), Reintegracja zawodowa (indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, konsultacje z psychologiem oaz coaching pracy), Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia), Kursy zawodowe (kończyć się będą egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje), Staże zawodowe (3 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu)

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Miejsce realizacji: woj. podlaskie, powiaty: białostocki (gminy Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady) bielski (gmina Wyszki), hajnowski (gmina Narew, Narewka), moniecki (gmina Knyszyn, Krypno), wysokomazowiecki (gmina Kobylin-Borzymy, Sokoły)

Wartość projektu: 1 329 804,00 zł, wkład funduszy europejskich:  1 256 204,00 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: osoby w wieku 18 – 64 lata (w tym rodziny tych osób) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar ww. gmin, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.);
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.
  oraz
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu)

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.gornanarew.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.