“Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Kraina Mlekiem Płynąca”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_ue.jpg

Projekt: „Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Kraina Mlekiem Płynąca” realizowany jest przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. Baranowickiej 79/1, 15-554 Białystok.

Oś Priorytetowa: IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 10 os. (6K, 4M) będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie objętym LSR Kraina Mlekiem Płynąca, w terminie do 31.07.2022r. poprzez osiągnięcie efektywności społecznej na poz. min. 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poz. min. 25% (12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami).

Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%
 2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 34%
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 25%
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 12%

Główne zadania:

 1. Aktywna rekrutacja
 2. Indywidualna Ścieżka Reintegracji
 3. Reintegracja społeczna
 4. Reintegracja zawodowa
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Szkolenia zawodowe
 7. Staże zawodowe

Okres realizacji: 01.10.2021 – 31.07.2022

Miejsce realizacji: Teren objęty LSR Kraina Mlekiem Płynąca: gminy Grabowo, Kolno, Mały Płock, Nowogród, Stawiski, Turośl, Zbójna.

Wartość projektu: 99 925,17 zł, dofinansowanie: 89 485,17 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu będzie 10 osób (6K, 4M) w wieku 18+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca (miejscowości do 5 tys. Mieszkańców w gminach: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl, Nowogród, Stawiski, Zbójna.

Grupą preferowaną są osoby:

– kobiety

– osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ

– osoby o niskich kwalifikacjach

– osoby niepełnosprawne/zależne

– osoby z terenów wiejskich

– osoby młode (przed 25 r. życia)

– osoby powyżej 50 r. życia

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby bierne zawodowo

– OSOBY BIERNE ZAWODOWO I BEZROBOTNE NIEZAREJESTROWANE W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z ZUS W ZAKRESIE BRAKU ODPROWADZANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

– OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU PRACY O ZAREJESTROWANIU (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt – nr tel.: 515 817 668, email: akuczynska@cognitio.edu.pl
Biuro projektu:
Cognitio s.c., 15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Oświadczenia (1)
 4. Oświadczenia (2)
 5. Deklaracja uczestnictwa
 6. Oświadczenie RODO


Ułatwienia dostępu