PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ | Cognitio

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

stocksnap_d0iyvwq0kv

Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP  wskazuje podmioty, które muszą informować o swojej działalności:

 • organy władzy publicznej,
 • osoby pełniące funkcje publiczne
 • organy samorządu gospodarczego i zawodowego
 • inne osoby oraz jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

 

 

 

 

Zbliżony katalog podany jest w Art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • organizacje związkowe i pracodawców
 • partie polityczne.

Przy określaniu podmiotów zobowiązanych należy zwrócić uwagę na to, że wykonują one zadania publiczne lub też otrzymują środki publiczne. W tym drugim przypadku udostępnianie informacji odbywa się w zakresie w jakim z tych środków korzystają.

Zgodnie z prawem, podmioty zobowiązane do udostępniania informacji muszą to czynić za pomocą wszystkich możliwych trybów – a zatem zarówno bezwnioskowo (w BIP), jak i na wniosek ustny lub pisemny, ewentualnie przez wyłożenie, wywieszenie czy specjalne maszyny.

ŹRÓDŁO:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U. Z 2016 POZ. 1764.

INFORMACJA PUBLICZNA ORG.PL