“Pełni zapału w lepszą przyszłość”

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d, 15 – 604 ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pełni zapału w lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
CEL PROJEKTU:
Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 OS. (30K,20M) będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy: Puńsk, M.Sejny), grajewskiego oraz monieckiego w terminie do 31.05.2021 r. 

Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%
 2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 34%
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– min. 25%
 4. Wskaźnik efekt. zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 12%

ówne zadania

 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I (konsultacje z psychologiem, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 2. Reintegracja Indywidualna (spotkania z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualne programy terapeutyczne)
 3. Reintegracja grupowa (warsztaty rozwoju osobistego, treningu umiejętności społecznych)
 4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II (konsultacje z psychologiem, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 5. Reintegracja zawodowa (poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizujące zawodowo, indywidualne zajęcia z coachem, opracowanie Indywidualnych Planów Działania)
 6. Szkolenia zawodowe (kończyć się będą nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji)
 7. Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia)
 8. Staże zawodowe (4 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu i Job shadowingu)

Okres realizacji: 1.04.2020-31.05.2021

Miejsce realizacji – powiaty: : m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński (gminy: Puńsk, M.Sejny), grajewski oraz moniecki

Wartość projektu: 1 037 185,25 zł, dofinansowanie projektu: 933 466,72 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatu m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy: Puńsk, M.Sejny), grajewskiego oraz monieckiego , które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z PO PŻ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kontakt:
Biuro projektu:

Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
ul. Czesława Miłosza 35/10
15 – 265 Białystok

REKRUTACJA:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:   (87) 565 53 64

Poniżej udostępniamy dokumenty rekrutacyjne:

Ułatwienia dostępu