OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE W MYŚL WYROKU WSA W OLSZTYNIE DNIA 22.09.2016 R., (II SA/OL829/16) | Cognitio

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE W MYŚL WYROKU WSA W OLSZTYNIE DNIA 22.09.2016 R., (II SA/OL829/16)

16715168254_212f05fa78_z

Wnioskodawca w trybie dostępu do informacji publicznej zażądał :

,,listę imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego”.

Stanowisko WSA.: ,,Sąd w składzie rozpoznającym tę sprawę nie ma wątpliwości, że nie jest trafne stanowisko wyrażone w zaskarżonych decyzjach, iż osobami pełniącymi funkcje publiczne oraz mającymi związek z pełnieniem takich funkcji są jedynie wskazani konkretnie pracownicy tj. Wiceprezydenci Miasta, Skarbnik Miasta, Zastępca Skarbnika Miasta, Sekretarz Miasta, Dyrektorzy Departamentów, Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, Miejski Rzecznik Konsumentów, Audytor Wewnętrzny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta, natomiast wszyscy pozostali pracownicy samorządowi nie pełnią takich funkcji publicznych. Z przekazanych akt tej sprawy nie wynika aby organy przed wydaniem rozstrzygnięcia dokonały analizy zakresu obowiązków każdej konkretnej osoby pod względem oceny wykonywanej przez nią pracy a więc oceny czy w określonym zakresie nie wykonuje ona jednak funkcji publicznej i nie chodzi tutaj jedynie o zawężenie tych uprawnień do wydawania decyzji z upoważnienia organu”.

Wydaje się zasadne aby każdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej we własnym zakresie ustalił kto pełni w takiej jednostce  funkcje publiczne, a kto nie pełni.