NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy

Projekt „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy” o nr FELU.09.07-IP.02-0009/23 realizowany jest przez Podlaską Fundację K&K z siedzibą w Stanisławowie 36d w partnerstwie z JG Szkolenia – Doradztwo Jolanta Gawryluk – Koczorowska z siedzibą przy ul. Malmeda Icchoka 12/35 w Białymstoku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027

Działanie 9.7: Outplacement

Priorytet IX: Zaspokajanie potrzeb rynku pracy

Cel główny projektu: Wsparcie z zakresu outplacementu 50 osób (30K, 20M) będących pracownikami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia, zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika lub osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamieszkującymi lub przebywającymi na terenie województwa lubelskiego w terminie do 30.11.2024 r.

Główne rezultaty:

− Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30 osób

– Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 10 osób

Główne zadania:
1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

2. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

3. WARSZTATY Z MOTYWACJI I ADAPTACYJNOŚCI DO NOWEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I ZAWODOWEJ

4. SZKOLENIA ZAWODOWE

Okres realizacji Projektu: 01.04.2024r. – 30.11.2024r.

Miejsce realizacji :
Województwo lubelskie

Wartość projektu:
 513 006,25 zł, dofinansowanie: 486 756,25 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: Grupą docelową projektu będzie 50 osób (30K, 20M):

– będących pracownikami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia, zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika

lub

– odchodzących z rolnictwa

– zamieszkujących lub przebywających na terenie woj. lubelskiego

Kryteria premiujące:

– Kobieta

– osoba o niskich kwalifikacjach

– osoba z niepełnosprawnością

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

REKRUTACJĘ PROWADZIMY DO CZERWCA 2024r.! (z możliwością przedłużenia)

Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy osobiście w Biurze projektu, pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną.

Kontakt
Biuro projektu:

Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR
ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 515 817 668

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

  1. Kwestionariusz Rekrutacyjny
  2. Deklaracja przystąpienia do projektu
  3. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  4. Regulamin rekrutacji do projektu
  5. Regulamin uczestnictwa w projekcie

Ułatwienia dostępu