NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH A STATUS ADO- KONTROWERSJE

3044867827_6e619a0f80_z

1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych tą ustawą było dodanie w art. 5 ustępu 7b, zgodnie z którym w sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, izba skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby skarbowej.

W efekcie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaczęły wpływać wnioski o wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych składane przez naczelników urzędów skarbowych, zgłoszenia do rejestracji nowych zbiorów danych, a także zgłoszenia aktualizacyjne (do zbiorów pierwotnie zgłoszonych przez naczelników urzędów skarbowych) składane przez dyrektorów izb skarbowych.

 

Naczelnicy urzędów skarbowych a administratorzy danych

Wnioskodawcy, czyli naczelnicy oraz dyrektorzy urzędów skarbowych takie działania tłumaczą tym, że po wejściu w życie wspomnianych przepisów naczelnicy urzędów skarbowych utracili status administratorów danych zawartych w zbiorach danych zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, a nowymi administratorami danych są według nich dyrektorzy izb skarbowych.

GIODO uważa, że takie opinie są nieuzasadnione. W piśmie z 2 lutego 2016 r. skierowanym do Ministra Finansów w powyższej sprawie GIODO pisze, że przeważająca część wniosków dotyczy zbiorów danych prowadzonych w związku z realizacją zadań naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578), a w tym zakresie nie nastąpiła zmiana przepisów prawa. […]

Zatem wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. przepisu art. 5 ust. 7b ustawy o urzędach i izbach skarbowych nie pozbawiło naczelników urzędów skarbowych ich dotychczasowych kompetencji, określonych w art. 5 ust. 6 tej ustawy. Tym samym naczelnicy urzędów skarbowych nadal pozostają administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ich zadań ustawowych, określonych ww. przepisami prawa i w tym zakresie zarówno zgłaszanie nowych wniosków w przedmiocie zarejestrowania takich zbiorów, jak i dokonywanie zmian w jawnym, ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym prze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest nieuzasadnione.

Jak więc wynika z interpretacji GIODO: naczelnicy urzędów skarbowych nie utracili statusu administratora danych jakie prowadzą, w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Z tego też powodu nie powinni składać do GIODO wniosków, o których była mowa w początkowej części artykułu.