“Klub aktywnego SENIORA w subregionie suwalskim”

Projekt: “Klub aktywnego SENIORA w subregionie suwalskim” realizowany jest przez Stowarzyszenie “Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Podlaską Fundacją K&K.
Oś priorytetowa: VII: Poprawa spójności społecznej.
Działanie: 7.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Priorytet inwestycyjny: 9.4 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Cel główny projektu: Wzrost aktywności, integracji społecznej oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania przez 72 seniorów (44K,28M) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(po zakończeniu aktywności zawodowej) zamieszkujących teren subregionu suwalskiego poprzez udział w zajęciach Klubu Seniora w Suwałkach w okresie do końca lipca 2023 roku.
Grupa docelowa: 72 seniorów(44K, 28M) w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow.: m. Suwałki,suwalskiego, augustowskiego,sejneńskiego, monieckiego i grajewskiego zgodnie z GD osób zamieszczoną w Regulaminie z dnia 28.08.2020 r., str. 39-40, osób fizycznie zamieszkujące obszar woj.podlaskiego w rozumieniu przepisów K.C., z wyłączeniem BOF , obejmującego gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów- KDsz nr 1 GŁ.
Główne rezultaty:
1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 37 szt.
2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 37 szt

Główne zadania:

1.Indywidualne potrzeby i deficyty uczestników projektu
2. Zajęcia komputerowe
3.Zajęcia sportowe
4.Warsztaty dla seniorów
5. Poradnictwo
6. Imprezy plenerowe
7.Funkcjonowanie klubu seniora
8.Wyposażenie klubu seniora
9.Udział w kulturze
10.Usługi opiekuńcze
Okres realizacji projektu:
01.03.2022 r.-31.07.2023 r.
Miejsce realizacji projektu:
Projekt obejmuje swoim zasięgiem terytorium powiatów subregionu suwalskiego: m. Suwałki,suwalski, augustowski, sejneński, moniecki i grajewski.
Wartość projektu: 1037 387, 75 zł Dofinansowanie: 950 427,75 zł
Kto może wziąć udział w projekcie?
Grupą docelową projektu będzie 72 seniorów(44K, 28M) w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow.: m. Suwałki,suwalskiego, augustowskiego,sejneńskiego, monieckiego i grajewskiego zgodnie z GD osób zamieszczoną w Regulaminie z dnia 28.08.2020 r. Preferuje się wybór:
– osób lub rodzin korzystających z PO PŻ 2014-2020
-osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
– osób lub rodzin, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego , o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt Biuro Projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:   (87) 565 53 64

Ułatwienia dostępu