JAK LICZYMY TERMIN W PRZYPADKU WNIESIENIA WNIOSKU O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA? | Cognitio

JAK LICZYMY TERMIN W PRZYPADKU WNIESIENIA WNIOSKU O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA?

6721198_c5b0e9a009_z

Złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielenie na nie odpowiedzi zostało obwarowane ramami czasowymi. Ze względu na częste problemy z prawidłowym wyznaczeniem terminów do których należy dokonać określone czynności, cenne zdaje się przybliżenie sposobu wyznaczania wzmiankowanych terminów.

W pierwszej kolejności należy wskazać ogólne rozważania w zakresie sposobu obliczania terminów określonych w przepisach Pzp. Ustawa Pzp nie zawiera przepisów regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 110 kc w przypadku, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna, oznaczając termin, nie określa sposobu jego obliczania stosuje się przepisy kc.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z odesłaniem z art. 14 prawa zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Wobec takiego brzmienia art. 14 ustawy, obliczając terminy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się przepisy tytułu V Kodeksu cywilnego. Wyznaczając termin pamiętać należy, że zgodnie z art. 111 § 2 kc, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto, termin powinien być obliczony z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 115 kc, czyli – jeżeli ostatni dzień danego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święto) termin ten upływa dnia następnego.

Powyższe przepisy stosuje się do wyznaczenia terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdanie pierwsze przepisu art. 38 ust. 1 ustawy stanowi, iż wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W świetle zdania 1 cyt. przepisu, wykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania wyjaśnienia treści SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. To jednak kiedy wykonawca zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ nie pozostaje całkiem bez znaczenia. Zgodnie bowiem ze zdaniem drugim art. 38 ust. 1 ustawy, zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Tym samym, zamawiający ma obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na złożony przez wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o ile wniosek ten wpłynął w terminie określonym art. 38 ust. 1 ustawy. W przeciwnym przypadku zamawiający może, ale nie musi udzielać niezwłocznej odpowiedzi.

Należy podkreślić, iż cytowany przepis posługuje się określeniem “na mniej niż 6 dni”, a więc prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji można wnieść nie później niż szóstego dnia przed terminem otwarcia ofert. Prośba wniesiona przez wykonawcę piątego dnia przed terminem składania ofert jest już bezskuteczna. Przy czym, ustalając ostatni dzień, w którym złożenie prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje z zachowaniem terminu, zamawiający nie bierze pod uwagę dnia otwarcia ofert.

Przykład:

W postępowaniu zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 30 stycznia. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się tego dnia. Tym samym, pierwszym dniem upływu terminu będzie dzień 29 stycznia. Szóstym dniem przed terminem składania ofert będzie zatem 24 styczeń. Jeżeli w tym dniu wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ, na zamawiającym spoczywa obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Wniosek, który wpływa później (a więc 25 stycznia i później) należy traktować jako wniosek złożony po terminie, tj. złożony na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Nieudzielenie przez zamawiającego wyjaśnień co do treści specyfikacji może być przedmiotem wnoszenia środków ochrony prawnej. W sytuacji obowiązku udzielenia wyjaśnień przez zamawiającego, zaniechanie ich udzielenia może być przedmiotem odwołania (art. 180 ust. 1 Pzp).

Reasumując powyższej przeprowadzone rozważania, należy wskazać, że prawidłowe obliczenie terminów i ich dochowanie może mieć niezwykle istotne znaczenia dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególnie istotne jest dochowanie terminów związanych z wyjaśnieniem wątpliwości związanych z treścią SIWZ będącego podstawowym dokumentem w systemie zamówień publicznych. Klarowność jego treści odgrywa fundamentalną rolę dla uzyskania przez zamawiającego świadczenia zgodnego ze sowimi oczekiwaniami.

Rafał Andrzejewski–  Prawnik, audytor , konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej.

  • Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (ponad 10 lat)
  • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
  • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
  • Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Dostępu do Informacji Publicznej, Prawa pracy, mobbingu itp