INFORMACJA PUBLICZNA – SĄDY ADMINISTRACYJNE A NAGRYWANIE ROZMÓW

3044867827_6e619a0f80_z

Często sędziowie sądów administracyjnych nie wyrażają zgody na nagrywanie rozpraw przed zainteresowane osoby. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Sądowo-administracyjne regulacje prawne nie zawierają regulacji dotyczącej rejestrowania rozpraw.  Zwłaszcza zaś nie zawierają ograniczeń w tej mierze-jak przepisy procedury karne. Ta ostatnia ogranicza możliwość rejestrowania rozpraw tylko do przedstawicieli radia, telewizji, filmu, prasy i stron, a także  odnosi się do możliwości rejestrowania. Powinno się  wydawać, że skoro nie ma w tej mierze prawnych przeszkód w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to w praktyce z nagrywaniem rozpraw nie powinno być problemu.

Artykuł 45 ust. 1 i art. 61 ust. 1 Konstytucji RP

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Z tego wynika „jawne” rozpatrzenie sprawy wiąże się także, co do zasady, z umożliwieniem zainteresowanym osobom nagrywania przebiegu rozprawy przed sądami administracyjnymi. Wskazane wyżej regulacje stanowią normatywną podstawę prawa podmiotowego do uzyskiwania informacji o działalności władz publicznych. Nie ulega wątpliwości, że zakresem przedmiotowym prawa do informacji publicznej jest też objęte uzyskiwanie informacji o działalności władzy sądowniczej, w tym sądów administracyjnych.

Zasada jawności w procedurze administracyjnej

W procedurze sądowoadministracyjnej obowiązuje zasada jawności. Art. 10 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi o tym, że rozpoznanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, natomiast w art. 90 § 1 PPSA możemy przeczytać, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.

ŹRÓDŁO:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U.  Z 2016 POZ. 1764.

INFORMACJA PUBLICZNA ORG.PL

Rafał Andrzejewski–  Prawnik, audytor, konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej.

  • Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (ponad 10 lat)
  • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
  • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
  • Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Dostępu do Informacji Publicznej, Prawa pracy, mobbingu itp