DYSTYNKCJA POJĘĆ: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY A PRZEDSIĘBIORSTWA WYROK NSA Z DNIA 18 SIERPNIA 2016 R. (SYGN. I OSK 387/15) | Cognitio

DYSTYNKCJA POJĘĆ: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY A PRZEDSIĘBIORSTWA WYROK NSA Z DNIA 18 SIERPNIA 2016 R. (SYGN. I OSK 387/15)

business-1219863_640

Istotna jest tutaj dystynkcja pomiędzy pojęciami „tajemnica przedsiębiorcy”, która jest zawarta w ustawie dostęp do informacji publicznej, a „tajemnicą przedsiębiorstwa”, która posługuje się ustawodawca  w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są to pojęcia podobnie, nie mniej jednak nie są  identyczne. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorcy są to natomiast informacje udostępnione jedynie określonemu kręgowi osób i związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, wobec których podjął on wystarczające środki ochrony w celu zachowania ich poufności. Jest ona oceniana przed Sąd w sposób obiektywny, oderwany od woli danego przedsiębiorcy. Należy mieć na uwadze, że ze względu na konstytucyjną rangę prawa do informacji publicznej, nie każda tajemnica przedsiębiorcy będzie uzasadniać odmowę jej udostępnienia. Ważne aby istotność  danej tajemnicy była proporcjonalnie większa, niż racje przemawiające za udostępnieniem informacji publicznej.

 

Źródło:

WYROK NSA Z DNIA 18 SIERPNIA 2016 R. (SYGN. I OSK 387/15)