“DRUGA SZANSA – program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_ue.jpg

Projekt: DRUGA SZANSA – program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska realizowany jest przez Podlaską Fundację K&K z siedzibą w Stanisławowie 36 d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. Baranowickiej 79/1 w Białymstoku.

Oś Priorytetowa: IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu: Wzrost aktywności aktywności społeczno – zawodowej 30 OS. (18K, 12M) będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie LGD Puszcza Knyszyńska, gminy: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów w terminie do 31.05.2023 r.

Główne rezultaty:

1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%

2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 34%

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 25%

4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 12%

Główne zadania:

  1. Aktywna Rekrutacja
  2. Indywidualna Ścieżka Reintegracji
  3. Reintegracja Społeczna
  4. Reintegracja Zawodowa
  5. Pośrednictwo Pracy
  6. Szkolenia Zawodowe
  7. Staże Zawodowe

Okres realizacji: 01.06.2022 – 31.05.2023

Miejsce realizacji: Teren objęty LSR LGD Puszcza Knyszyńska: gminy: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.

Wartość projektu: 483 658,72 zł, dofinansowanie: 403 108,72 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu będzie 30 osób (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.

Grupą preferowaną są:

– osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Kryteria premiujące:

– kobiety

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia

– osoby z grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR: bezrobotna młodzież (OS. do 29 r.ż.), osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej), seniorzy (osoby w wieku 60+), osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

OD OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W EWIDENCJI PUP WYMAGANE BĘDĄ ZAŚWIADCZENIA Z ZUS W ZAKRESIE BRAKU ODPROWADZANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie). W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W EWIDENCJI PUP, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO PUP.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt – nr tel.: 504 476 246, email: bskubis@cognitio.edu.pl
Całodobowy nr informacyjny: 510 407 431

Biuro projektu: Podlaska Fundacja K&K 15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – do piątku w godzinach 7:30 – 15:30


Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

Ułatwienia dostępu