CZY SZKOŁA MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ DO GIODO BAZĘ DANYCH STANOWIĄCĄ DZIENNIK ELEKTRONICZNY? | Cognitio

CZY SZKOŁA MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ DO GIODO BAZĘ DANYCH STANOWIĄCĄ DZIENNIK ELEKTRONICZNY?

sure-1435364_640

Kwestie związane z z prowadzeniem dzienników lekcyjnych uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1170)- dalej r.d.p.n. W świetle postanowień r.d.p.n. dzienniki mogą być prowadzone w formie papierowej bądź w formie elektronicznej (§ 22 r.d.p.n.); za zgodą organu prowadzącego dzienniki lekcyjne mogą być też prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Zakres danych umieszczanych w dzienniku lekcyjnym (bez względu na formę jego prowadzenia)określony został w § 10 r.d.p.n. Wskazać należy, iż informacje zamieszczone w dzienniku lekcyjnym stanowią dane osobowe i podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie bowiem z art. 6 u.o.d.o. dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Stosownie do art. 40 u.o.d.o. zbiory danych osobowych podlegają – co do zasady – obowiązkowemu zgłoszeniu do rejestracji GIODO. Wyjątek w zakresie obowiązku rejestracji odnosi się m.in. do zbioru danych osobowych wyszcególnionychw art. 43 ust. 1 u.o.d.o. Na podstawie art. 43ust. 1 pkt 4 u.o.d.o. z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy (szkoły)zbiorów danych, które dotyczą osób: zatrudnionych w danej szkole, świadczących w szkole usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w danej szkole. Wobec powyższego, zbiory danych osobowych pracowników szkoły oraz uczących się w danej szkole nie podlegają zgłoszeniu do rejestracji GIODO. A zatem – dziennik lekcyjny, stanowiący zbiór danych osobowych uczniów (osób uczących się w danej szkole) nie podlega zgłoszeniu do rejestracji GIODO.