CZY PUBLIKOWANIE NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ UCHWAŁ ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIA, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DANE OSOBOWE OSÓB FIZYCZNYCH, JEST ZGODNE Z PRAWEM? | Cognitio

CZY PUBLIKOWANIE NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ UCHWAŁ ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIA, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DANE OSOBOWE OSÓB FIZYCZNYCH, JEST ZGODNE Z PRAWEM?

6812411449_7429ec632e_z

Nie, bowiem byłoby to niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która w tym przypadku ma zastosowanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne z chwilą spełnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 23 ustawy. I tak, jest ono (przetwarzanie) dopuszczalne w sytuacji, gdy zezwalają na to inne, szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa.

W tej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do wglądu do dokumentów urzędowych, jak również do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (art. 3  ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Natomiast stosownie do art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, prawo to podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ust. 2 ww. przepisu stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, iż administrator danych przetwarzając dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Oznacza to , że „swym rodzajem i swą treścią  dane nie powinny wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania” (J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych Osobowych, Komentarz, Zakamycze 2004 s. 556). Wobec powyższego udostępnianie/upublicznianie uchwał jedynie w celach informacyjnych powinno odbywać się przy uwzględnieniu ww. zasady adekwatności przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie dokumentu, który zawiera dane osobowe, z uwzględnieniem prawa do prywatności osoby fizycznej, powinno nastąpić po odpowiednim przetworzeniu danych osobowych w nim zawartych.

Warto w tym miejscu jest przywołać również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 r. ( Sygn. akt II SA/Wa 1177/08). Sąd w orzeczeniu tym uznał, iż „usunięcie personaliów osób prywatnych, czy też ich zanonimizowanie w ogłoszonej w BIP uchwale organu gminnego, nie wpływa na czytelność dokonanego w ten sposób przekazu. W tym przypadku treść aktu administracyjnego nie traci waloru informacyjnego, albowiem wynika z niej kto, kiedy i w jakiej sprawie publicznej zajął określone stanowisko. Podstawowym celem BIP jest powszechne informowanie o sprawach publicznych i w tym przypadku cel ten został zrealizowany. Prezentowanie odmiennego poglądu pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami wolności i praw obywatela. W świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

 

ŹRÓDŁO:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U. Z 2016 POZ. 1764.

GIODO.GOV.PL