CZY PRACODAWCA MOŻE ŻĄDAĆ ZDJĘCIA OD PRACOWNIKA LUB KANDYDATA DO PRACY? | Cognitio

CZY PRACODAWCA MOŻE ŻĄDAĆ ZDJĘCIA OD PRACOWNIKA LUB KANDYDATA DO PRACY?

stocksnap_y01vdyax63

Bardzo często przy rekrutacji przyszły pracodawca żąda od kandydata do pracy CV wraz ze zdjęciem, lub czy podczas zatrudnienia  żąda od pracownika zdjęcia umieścić na powszechnie dostępnej stronie internetowej  lub w folderach reklamowych. Tutaj nasuwa się pytanie – czy pracodawca ma do tego prawo? Jeżeli tak, to jaka przesłanka legalności jest  tego podstawą?

W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy wizerunek (zdjęcie) stanowi dane osobowe? W świetle ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie ulega wątpliwości, iż zdjęcie kandydata do pracy ( lub pracownika)  stanowi daną osobową.

 

 

 

Prawo pracy a ochrona danych osobowych

Zakres danych, jakich może żądać pracodawca od kandydata oraz pracownika bez konieczności pozyskiwania jego zgody, został określony w art. . 22¹ Kodeksu Pracy. Pracodawca korzystając z tego przepisu przetwarza dane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, z którego wynika, iż przetwarzanie danych jest dopuszczane, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy , pracodawca może żądać od kandydata do pracy następujących danych:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

od pracownika dodatkowo:

 • numer PESEL;
 • innych danych jeśli jest to konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (np. imion, nazwisk i dat urodzenia dzieci z uwagi na konieczność ustalenia uprawnień związanych z rodzicielstwem);
 • innych danych jeśli wynika to z odrębnych przepisów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U z 1996  nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami) pracodawca ma prawo żądać od kandydata dostarczenia również następujących dokumentów:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy obejmujących rok kalendarzowy, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie;
 • świadectwo lub świadectwa ukończenia szkoły potwierdzające wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • innych dokumentów jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Jeszcze do dnia 27.09.2006r. kandydaci byli zobowiązani dostarczyć pracodawcy „wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczbą fotografii”. Powyższy zapis został wykreślony przez rozporządzenie MPiPS z 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Tutaj także nie odnajdziemy podstawy prawnej żądania przez pracodawcę zdjęcia.

Reasumując: żądanie zdjęcia od kandydata od pracy czy pracownika co do zasady nie wynika ani z przepisów Kodeksu Pracy ani z Rozporządzenia.

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy także w oficjalnym serwisie GIODO-http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/4859/j/pl/

 

Rafał Andrzejewski–  Prawnik, audytor , konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej.

 • Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (ponad 10 lat)
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
 • Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Dostępu do Informacji Publicznej, Prawa pracy, mobbingu itp