Czy obowiązek złożenia przez osoby wskazane w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), w sytuacji, gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? | Cognitio

Czy obowiązek złożenia przez osoby wskazane w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), w sytuacji, gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Nie, gdyż przepisy prawa nakazują, aby składane przez zobowiązane osoby oświadczenia majątkowe obejmowały nie tylko ich majątek odrębny, ale także majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej “oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Na podstawie ust. 2 powołanego artykułu, osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zakresem przedmiotowym oświadczenia majątkowego objęty jest zarówno majątek osobisty, jak i majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową. Wspólność ta obejmuje – zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – w zasadzie wszystko, co zostało przez którekolwiek z małżonków nabyte w czasie trwania małżeństwa, a w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi świadczone osobiście przez którekolwiek z nich, a także dochody z majątku wspólnego i majątków osobistych.

Ponadto na podstawie art. 27c. ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, określone w ustawie osoby wraz z oświadczeniem majątkowym składają również kopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą w dwóch egzemplarzach. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje m.in. urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie (art. 27c ust. 7 ustawy o samorządzie województwa).

Reasumując należy stwierdzić, iż obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) wynika wprost z powołanych wyżej przepisów prawa. Okoliczność, iż łącznemu opodatkowaniu podlegały dochody obojga małżonków nie wyłącza powyższego, ustawowego obowiązku.

ŹRÓDŁO:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U. Z 2016 POZ. 1764.

GIODO.GOV.PL