“Czas na staż – czas na pracę !”

Projekt  “Czas na staż – czas na pracę !” Nr projektu RPPD.07.01.00-20-0207/18 realizowany jest przez Rozwiązania Prawne i Biznesowe w partnerstwie z Katarzyną Malec i Krzysztofem Luty prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. oraz Fundacją Biznes i Prawo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Cel projektu: 

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 50 UP (24K i 26M) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu białostockiego i pow. miasta Białystok w terminie 01.01.2019 -31.08.2020.

Planowane efekty: 

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 34%

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min.12%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min.25%

Oferta projektu

  1. Indywidualny Plan Działania – cz.1
  2. Reintegracja indywidualna
  3. Reintegracja grupowe
  4. Indywidualny Plan Działania – cz.2
  5. Reintegracja zawodowa
  6. Pośrednictwo pracy
  7. Szkolenia i kursy zawodowe
  8. Staże zawodowe

Okres realizacji: 01.01.2019 -31.08.2020.

Miejsce realizacji: powiat białostocki i pow. miasto Białystok

Wartość projektu: 1 030 155,31 zł, wkład funduszy europejskich: 966 855,31 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z PO PŻ

oraz

– Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Ułatwienia dostępu