Uzyskaliśmy certyfikat SUS 2.0 uprawniający do korzystania z dofinansowania EFS!

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 19 czerwca 2017 roku przeszliśmy audit, w wyniku którego otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający skuteczne wdrożenie wymagań standardu SUS 2.0. Mogą Nas Państwo znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możemy świadczyć usługi dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Innymi słowy, decydując się na skorzystanie z naszych usług szkoleniowych, otrzymują Państwo:

 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie z EFS, poprzez Bazę Usług Rozwojowych PARP (BUR),
 • sprawdzonego dostawcę usług szkoleniowych, spełniającego najwyższe standardy – SUS 2.0, wyróżniającego się wieloma rekomendacjami od usatysfakcjonowanych klientów.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku firm szkoleniowych, które:

 • nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, a na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług,
 • odnosi się do efektów uczenia się i rozwoju oraz osiąganych wyników, jednocześnie zachowując dowolność praktyk służących ich osiąganiu,
 • skupia się na odpowiednim doborze kadry zapewniającej właściwą realizację usług,
 • nastawiony jest na sposób zarządzania firmą, kompetencje kadry odpowiedzialnej za realizację usług oraz sam proces świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych,
 • zorientowany jest na klienta, pokazując jakie praktyki firmy szkoleniowej prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoką jakość wykonania usług.

 

2017_certyfikat-sus_cognito_el_zmiana-adresu-page-001

WESOŁEGO ALLELUJA

wielkanoc

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zadania wynikające z przepisów prawa

Jeśli chodzi o zadania narzucone przez ustawodawcę są one uregulowane w art. 36a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych:

Art. 36a
(…)
2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7.

 

 

Z tego przepisu jednoznacznie wynika, iż Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest zobowiązany do szeregu działań mających zapewnić właściwe i zgodne z prawem przetwarzanie danych w jednostce. Katalog zadań zapewniających przestrzeganie przepisów (wskazany w lit. a–c) ma charakter otwarty, czyli nie można go traktować jako zamkniętego ani kompletnego. Wskazane zadania trzeba rozumieć jako konieczne do realizacji, ale jednocześnie nie można zakładać, iż są wystarczające.

Podstawowe grupy zadań ABI obejmują:

 • regularne sprawdzanie stanu zabezpieczeń i realizacji wymogów w zakresie ochrony danych oraz przygotowywanie sprawozdań dla dyrektora w tym zakresie,
 • zadania dotyczące funkcjonującej w placówce dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • zadania związane z kompetencjami pracowników,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych.

Rozporządzenia

Ustawowa regulacja dość ogólnie określa zadania ABI, zawierając jednocześnie w art. 36a ust. 9 delegację dla ministra administracji i cyfryzacji do wydania rozporządzenia dokładnie regulującego te kwestie:

Art. 36a
(…)
9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b,
2) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości realizacji zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz niezależności i organizacyjnej odrębności w wykonywaniu przez niego zadań.

Rozporządzenia, o których mowa powyżej to:

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 poz. 745),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 poz. 719).
 • Rozporządzenia te określają szczegółowe zasady i sposoby wykonywania zadań ABI wskazanych w ustawie. W naturalny sposób – ze względu na kształt delegacji ustawowej – nie wprowadzają nowych zadań. Zatem na gruncie formalnym i najwyższym poziomie ogólności katalog zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określony został w ustawie i obejmuje:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36a ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe.

Sprawdzenia

Pierwszym zadaniem, które dla ABI przewiduje ustawa i akty wykonawcze, jest dokonywanie regularnych sprawdzeń oraz przedstawianie sprawozdania  z nich administratorowi danych. Przepisy aktu wykonawczego ustalają konkretne  ramy okresów, w jakich muszą się odbywać sprawdzenia (nie rzadziej niż raz w roku) oraz na okresy, w jakich należy planować sprawdzenia (plan obejmuje co najmniej kwartał, co najwyżej rok).Przepisy mówiące o okresach rocznych nie odnoszą się do sposobu liczenia roku. W większości przypadków  jak sądzę oczywistym odniesieniem będzie  rok kalendarzowy.

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Drugim elementem zadań ABI wskazanych w art. 36a ust. 2 ustawy jest nadzór nad opracowaniem i aktualizowaniem dokumentacji oraz przestrzeganiem zasad w niej opisanych. Należy mieć na uwadze, iż  ustawa nie nakłada na ABI obowiązku opracowania dokumentacji, a jedynie nadzór nad tym procesem. Taka rozwiązanie wydaje się uzasadniona, jeśli brać pod uwagę, że w bardzo dużych organizacjach może to być zadanie, któremu jedna osoba nie jest w stanie podołać.

Opracowanie, w szczególności zupełnie od podstaw, dokumentacji przetwarzania danych osobowych ,Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi , może być dla ABI zadaniem karkołomnym, zwłaszcza gdy dopiero zaczął pełnić tę funkcję.

Zaleca się korzystanie z usług firm specjalistycznych, które zawodowo zajmują się tworzeniem dokumentacji.

Szkolenie pracowników

Kolejnym zadaniem o których jest mowa w przepisach ustawy, jest zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

ABI  szkoli i sprawuje nadzór  nad tym, który z pracowników i w jaki sposób został przeszkolony. Kwestie realizacji szkoleń, ich częstotliwości, formy oraz innych okoliczności powinny chyba podlegać indywidualnym decyzjom administratora danych osobowych. Szkolenia mogą być organizowane przez firmy  zewnętrzne  lub w jakimś zakresie zapewniane przez ABI.

Upoważnienia do przetwarzania danych

Przepisy ustawy nakładają obowiązek dopuszczenia do przetwarzania danych jedynie tych osób, którym wcześniej nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ustawową regulacją nadawanie upoważnień jest zadaniem administratora danych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych.

Istnieje możliwość delegowania tych zadań dla administratora bezpieczeństwa informacji..

W związku z powyższym katalog zadań ABI uzupełnić o nadawanie i odbieranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ich ewidencji. Trzeba mieć na uwadze,  że nie jest to zadanie ABI, będzie on formalnie potrzebował wystawionego przez administratora danych osobowych  pełnomocnictwa umożliwiającego nadawanie i odbieranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

Bibliografia:

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 966 z późn. zm.),

www.giodo.gov.pl.

Szczęśliwego Nowego Roku!

nowy_rok

ROZPORZĄDZENIE O KRAJOWYCH RAMACH INTEROPERACYJNOŚCI

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  wprowadzone zostały nowe obowiązkowe wymagania dla:

 • rejestrów publicznych,
 • wymiany informacji w postaci elektronicznej,
 • systemów teleinformatycznych.

 

 

KRIO dotyczą:

 • specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,
 • sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,
 • standardów technicznych zapewniających wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej,
 • sposobów zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji – nie rzadziej niż raz na rok.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

kartkaswiateczna

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 9001:2015 w szczególności: opracowanie dokumentacji wymaganej przez ISO 9001 przeszkolenie personelu

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w organizacji. Jego wdrożenie ma na celu stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług a także polepszenie standardów obsługi klienta. ISO 9001:2015 może wdrożyć każde przedsiębiorstwo, zarówno jednoosobowa firma, duże firmy jak i dowolna instytucja/podmiot publiczny bez względu na rodzaj branży, oferowany produkt czy usługę.

ISO 9001:2015 zastąpiła w 2015 roku normę ISO 9001:2008. Wprowadzone zmiany ujednolicają wymagania systemu zarządzania jakością oraz poprawiają kompatybilność z ISO 14001 i innymi normami.

Czytaj całość »

PRZYGOTOWANIE URZĘDU WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W szczególności: (Dostosowanie DOKUMENTACJI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Przeszkolenie personelu Dostosowanie SYSTEMU INFORMATYCZNEGO)

Podmiot przetwarzający dane osobowe ma obowiązek posiadać odpowiednią dokumentację oraz w większości przypadków także zarejestrować zbiory lub ABI do GIODO.

KONSEKWENCJE:

GRZYWNY za uchybienia (np. brak dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem do /art. 39A Ustawy)

 • Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych może wiązać się z sankcjami. Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, GIODO może nakładać na podmioty, które nie wykonują jego decyzji administracyjnych, grzywny w celu przymuszenia:

– dla osób prawnych do 50 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym

– dla osób fizycznych do 10 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym

 

Należy mieć na uwadze, iż po wejściu w życie rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, co nastąpi 25 maja 2018 roku, kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną do kwoty 4% przychodu za ubiegły rok działalności w maksymalnej wysokości do 20 mln euro.

Czytaj całość »

3-dniowa KONFERENCJA z Ochrony Danych Osobowych w Zakopanem

1

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 3-dniowej konferencji poświęconej tematyce Ochronie Danych Osobowych, która została przygotowana w kompleksowy sposób tak, aby zapoznać uczestników z obowiązkami nałożonymi na Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji po nowelizacji ustawy.

Podczas konferencji przedstawione zostaną przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. wraz z nowelizacją z dnia 1 kwietnia 2016 r.  Omówione zostaną także prognozowane rewolucyjne zmiany dotyczące nowych zadań ABI (inspektora ds. ochrony danych osobowych), które wejdą w życie w 2018 roku.

Konferencja odbędzie się w Zakopanym w terminie 28-30 września 2016 r., w Hotelu Czarny Potok. To kameralny hotel, który charakteryzuje doskonała lokalizacja – zaledwie 5 minut od Krupówek. Hotel położony jest niedaleko Tatrzańskiego Parku Narodowego i skoczni narciarskiej – Wielkiej Krokwi.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Zaproszenie na szkolenie 27 czerwca w Warszawie

Uwaga! Uwaga!

Zapraszamy 27 czerwca do Warszawy na szkolenie z KOMUNIKACJI I WIZERUNKU INSTYTUCJI PUBLICZNYCH!

Rzecznicy prasowi, pracownicy biur prasowych oraz osoby, które mają kontakt z mediami (nawet społecznościowymi) to szkolenie jest właśnie dla WAS!

Poniżej sam trener – Dominik Sołowiej – zaprasza Was na to wydarzenie!

Serdecznie zapraszamy!!!