„Aktywny krok w stronę lepszych perspektyw”

Projekt „Aktywny krok w stronę lepszych perspektyw” realizowany przez Katarzynę Malec i Krzysztofa Luty prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A w Białymstoku.

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób (24K/16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu realizacji LSR Stowarzyszenia “Suwalsko-sejneńska” LGD – powiat suwalski (gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny), powiat sejneński (gminy wiejskie Puńsk, Sejny, Giby i Krasnopol oraz gmina miejska Sejny) oraz gmina Nowinka (powiat augustowski) poprzez udział m.in. w coachingu indywidualnym, stażach zawodowych, pośrednictwie pracy w okresie do końca IV2020 r.

Celem szczegół. P jest uzyskanie w okresie do końca IV2020 r. przez min. 15UP kwalifikacji zawodowych niezbędnych do odnalezienia się na elastycznym rynku pracy.

 

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 40 (24K,16M);

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 6 (4K,2M);

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu: 5 (3K,2M).

 

Oferta projektu:

Zadanie nr 1 – Indywidualna ścieżka reintegracji

Zadanie nr 2 – Kompetencje społeczne

Zadanie nr 3 – Szkolenia zawodowe

Zadanie nr 4 – Staże zawodowe

Zadanie nr 5 – Pośrednictwo pracy

 

Okres realizacji: 01.01.2019r. – 30.04.2020r.

 

Miejsce realizacji: powiat suwalski (gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny), powiat sejneński (gminy wiejskie Puńsk, Sejny, Giby i Krasnopol oraz gmina miejska Sejny) oraz gmina Nowinka (powiat augustowski).

 

Wartość projektu: 499 530,25 zł, dofinansowanie: 474 553,73 zł

 

Kto może wziąć udział w projekcie: Grupą docelową projektu jest 40 osób (24K/16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-sejneńska” LGD, na którym realizowane są Lokalne Programy Pomocy Społecznej tj. powiat suwalski (gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny), powiat sejneński (gminy wiejskie Puńsk, Sejny, Giby i Krasnopol oraz gmina miejska Sejny) oraz gmina Nowinka (powiat augustowski).

 

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z PO PŻ

 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Oświadczenie uczestnika
Wypełnione dokumenty można składać:
– w siedzibie Cognitio ul. Dąbrowskiego 20B w Białymstoku
– lub skany dokumentów przesłać poprzez email: akuczynska@cognitio.edu.pl
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:  507 448 435
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ułatwienia dostępu