“Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego”

logo

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z Katarzyną Malec i Krzysztofem Luty prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d, 15 – 604.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwać obszar pow. m. Suwałki, pow. suwalskiego, pow. augustowskiego, pow. sejneńskiego, pow. grajewskiego lub pow. monieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia jego celu głównego oraz celu szczegółowego PO WER poprzez objęcie uczestników usługą aktywizacji zawodowej poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu działania (IPD), w szczególności poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe i staże zawodowe

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: min. 39% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) i 54% dla pozostałych osób nie należących do ww. grup.

 

Główne zadania: Usługa aktywizacji zawodowej osób młodych poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu działania (IPD) w szczególności poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

 

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

 

Wartość projektu: 721 875,00 zł, dofinansowanie: 685 781,00 zł

 

Grupa docelowa: 50 osób (min. 27 kobiet) (z pow. m. Suwałki, pow. suwalskiego, pow. augustowskiego, pow. sejneńskiego, pow. grajewskiego i pow. monieckiego) w wieku 15-29 lat wpisujących się w jedną z kategorii: os. bierne zaw. lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z def. osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Co najmn. 70% os. stanowić będą os. bierne zawodowo. UP będą zam. obszar pow. m. Suwałki, pow. suwalskiego, pow. augustowskiego, pow. sejneńskiego, pow. grajewskiego, pow. monieckiego w rozumieniu przepisów KC.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w projekcie.

 


Lp. Partner Nr Projektu Tytuł Projektu Temat wsparcia Data organizacji Godziny
w których odbywają się spotkania
Miejsce realizacji Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie UWAGI

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)

1 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 12.09.2019
12.09.2019
8:00-20:00
8:00-20:00
 

Suwałki,
ul. Kościuszki 71

Suwałki,
ul. Kościuszki 71

Katarzyna Malec

 

Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
2 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Indywidualny Plan Działania (IPD) 13.09.2019
13.09.2019
8:00-20:00
8:00-20:00
 

Suwałki,
ul. Kościuszki 71

Suwałki,
ul. Kościuszki 71

Katarzyna Malec

 

Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

 


 

Lp. Partner Nr Projektu Tytuł Projektu Temat wsparcia Data organizacji Godziny
w których odbywają się spotkania
Miejsce realizacji Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie UWAGI
1 COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. WND-POWR.01.02.01-20-0001/18 Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego Pośrednictwo zawodowe 12.09.2019 11:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
Katarzyna Gutowska – Polińska Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.
13.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
14.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
15.09.2019 8:00-20:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71
16.09.2019 8:00-11:00 Suwałki,
ul. Kościuszki 71

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020