“Pozytywnie ku lepszej przyszłości”Projekt: “Pozytywnie ku lepszej przyszłości realizowany jest przez Stowarzyszenie “Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
Oś priorytetowa: VII: Poprawa spójności społecznej.
Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 osób( 30 Kobiet i 20 Mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: miasta Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego(gminy: Puńsk,miasta Sejny), grajewskiego oraz monieckiego w terminie do 31.08.2021 r.
Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatów: miasta Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego(gminy: Puńsk, miasta Sejny), grajewskiego oraz monieckiego.
Główne rezultaty:
1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%.
2. Wskaźnik efektywności społecznej w doniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 34%.
3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%
4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 12%.
Główne zadania:
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracja – część I
2. Reintegracja indywidualna
3. Reintegracja grupowa
4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji – część II
5. Reintegracja zawodowa
6. Szkolenie zawodowe
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe
Okres realizacji projektu:
01.07.2020-31.08.20201 r.
Miejsce realizacji projektu:
miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński(gminy: Puńsk, miasto Sejny), grajewski, moniecki.
Wartość projektu: 1037 497, 75 zł Dofinansowanie: 881 873, 08 zł
Kto może wziąć udział w projekcie:
Grupą docelową projektu będzie 50 osób(30K,20M), w wieku 18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów: miasta Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego(gminy Puńsk, miasta Sejny), grajewskiego oraz monieckiego.Preferuje się wybór osób lub rodzin korzystających z PO PŻ 2014-2020,a zakres dla tych osób, rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących ,osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestnikami projektu będzie 50 osób(30K,20M) należących do grupy docelowej, którym stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji( w tym minimum 4 osoby niepełnosprawne .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64


Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy
do składania ofert na przeprowadzenie usług:
konsultacji z psychologiem,
indywidualnych programów terapeutycznych,
treningu umiejętności społecznych,
treningu rozwoju osobistego.
Więcej informacji oraz wymagana dokumentacja
znajduje się w załączniku poniżej.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/7.1/269/2020

w związku z realizacją projektu „Pozytywnie ku lepszej przyszłości”

nr RPPD.07.01.00-20-0269/19
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś PriorytetowaVII : Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.0-IZ.00-20-001/19

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy
do składania ofert na przeprowadzenie pośrednictwa pracy.
Więcej informacji oraz wymagana dokumentacja
znajduje się w załączniku poniżej.

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/7.1/269/2020

w związku z realizacją projektu „Pozytywnie ku lepszej przyszłości”

nr RPPD.07.01.00-20-0269/19
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś PriorytetowaVII : Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.0-IZ.00-20-001/19

Ułatwienia dostępu