Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

6 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł (+VAT)
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia:

1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast.

2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III.

3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Były wieloletni dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami, wykładowca  na kursach i studiach podyplomowych dla geodetów i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne:

1/ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2012.poz.647 z późn.zm./,

2/ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.205 z późn.zm./,

3/ Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.503/

4/ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz   niektórych innych ustaw /Dz.U.2014,poz.1101/ – art.3

5/.Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2015,poz.1338 /

2. System planowania przestrzennego na obszarach gmin.

1/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2/ Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy,

3/ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

3. Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

1/  Jakie użytki zaliczamy do gruntów rolnych i leśnych

2/ Właściwość organów w sprawie przeznaczenia gruntów, wymagane opinie do wniosku o zgodę na przeznaczenie,

3/ W jakim zakresie ustawa o ochronie gruntów nie ma zastosowania na terenie miast,

4/ Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. i jej konsekwencje w działalności  gmin

5/  Omówienie przypadków,  gdy przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju  wsi,

6/  Zdefiniowanie pojęcia zwartej zabudowy oraz  pojęcia obwiedni,

7/ Przeznaczenie gruntów rolnych wynikające z decyzji o warunkach zabudowy.

4. Wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, obowiązki inwestorów

1/ Określanie granic i powierzchni gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej lub leśnej,

2/ Zwolnienie z należności i opłat za wyłączenia z produkcji gruntów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym,

3/ Określanie wartości gruntów wyłączanych z produkcji, o którą zmniejsza się kwotę należności,

4/ Określanie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu,

5/ Problem wyłączenia gruntów z produkcji w przypadku zmiany charakteru zabudowy siedliskowej na mieszkaniową.

5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza gruntów wyłączonych z produkcji

1/ Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że powierzchnia gruntów wyłączonych z  produkcji /np.B/ jest niezgodna z powierzchnią, na jaką wydana była przez starostę zgoda na wyłączenie z produkcji /Bp/,

2/ Postępowanie administracyjne w trybie art.28 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

6. Zapobieganie degradacji gruntów oraz ich rekultywacja

1/ Uprawnienia starosty powiatu w  oraz wójta gminy zakresie zapobiegania degradacji gruntów,

2/ Właściwość organów w sprawie rekultywacji,

3/ Określanie stopnia utraty wartości użytkowej gruntów i ustalanie kierunku rekultywacji,

4/ Decyzje podejmowane w toku rekultywacji,

5/ Uznanie rekultywacji za zakończoną,

6/ Opłaty karne z tytułu niezakończenia rekultywacji w terminie,

7/ Określanie użytku gruntowego po rekultywacji i jego klasyfikacja gleboznawcza.

7. Konsultacje w sprawach indywidualnych.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
6 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kielce
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl