„Legionowska MAPA Młodzi Aktywni Pracujący Ambitni”

ciag-po-wer-i-ue-bialo-czarny

Projekt
„Legionowska MAPA Młodzi Aktywni Pracujący Ambitni” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 w partnerstwie z Open Education Group Sp. z o.o. przy ul. Modlińskiej 1 w Białymstoku oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. przy ul. Aleja 1000 – lecia P.P. 10A lok. 12 w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca grudnia 2017 r. grupy 50 osób w wieku 15-29 lat bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie powiatu legionowskiego, woj. mazowieckiego.

Planowane efekty: 
min. 25 osób poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie
min. 44 osoby (21K,23M) poniżej 30 lat nabędą kompetencje społeczne w zakresie automotywacji do działania i wytrwałości w podjętych działaniach
min. 44 osoby (21K,23M) poniżej 30 lat nabędą kompetencje społeczno-zawodowe w zakresie sprawnego poruszania się po rynku pracy
min. 8 osób (3K,5M) poniżej 30 lat nabędzie kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
min. 22%  osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu
min. 40%  osób poniżej 30 lat, długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu
min. 53% osób poniżej 30 lat, o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu
min. 48% osób poniżej 30 lat, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Oferta projektu:
1. Poradnictwo psychologiczne
– Grupowe (5 grup po 10 uczestników/-czek; 8 godzin na jedną grupę),
– Indywidualne (25 uczestników/-czek; średnio 5 godzin na osobę).
2. Poradnictwo zawodowe
– Grupowe (5 grup po 10 uczestników/-czek; 24 godziny na jedną grupę),
– Indywidualne (50 uczestników/-czek; średnio 2 spotkania po 3 godziny na osobę).
3. Szkolenia zawodowe:
– Konserwator(ka) budynków z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (30 osób; 96 godzin na grupę),
– Spawanie metodą TIG 141 (10 osób; 122 godziny na grupę),
– Kucharz I i II stopnia o specjalizacji kuchnia amerykańska (5 osób; 140 godzin na grupę),
– Krawiec(owa) z modułem projektowania odzieży (5 osób; 150 godzin na grupę).
4. Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.
5. Pośrednictwo pracy
Polegać będzie w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mających na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy. Pośrednictwo będzie realizowane przez Open Education Group Sp. z o.o., które jest agencją zatrudnienia posiadającą wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Okres realizacji: 01.05.2017 r. – 30.04.2018 r.

Miejsce realizacji: woj. mazowieckie, powiat legionowski.

Wartość projektu: 929 933,87 zł, wkład funduszy europejskich: 883 437,17 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:
osoby fizyczne w wieku 15-29 lat, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), łącznie 50 osób (26 mężczyzn, 24 kobiet) z terenu powiatu legionowskiego, woj. mazowieckiego.

Kryteria formalne:
osoby zamieszkałe na terenie powiatu legionowskiego,
– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– osoby, które wypadły z systemu edukacji,
– osoby nie kwalifikujące się dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER.

Kryteria pierwszeństwa:
osoby (kobiety i mężczyźni) z wykształceniem średnim lub niższym +5 pkt,
– płeć (kobiety) +8 pkt,
– osoby (kobiety i mężczyźni) dotknięte dyskryminacją wielokrotną (np. ze względu na wiek, płeć, sytuację materialną, niepełnosprawność) + 5 pkt.

Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja
ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo
tel. 22-774-50-80, fax. 22-774-50-80,
e-mail: spp-nadzieja@wp.pl
www.spp-nadzieja.slaskdatacenter.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!